ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Court 
image

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสุรินทร์
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม การจัดการขยะและของเสียและการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ Line Official Account เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและเพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน โดยมีนางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ ณ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์